SMALL TOOLS

New

950-222

Outside Spring Caliper Size 150mm.(6")

Sold 0 items

฿600 ฿600
 

(Options available)

New

950-221

คาลิปเปอร์วัดนอกมีสปริง (เขาควาย) ยาว 120มิล เปิดกว้าง 100มิล (4นิ้ว) วัสดุทำการจากเหล็ก การใช้งาน : สำหรับเทียบขนาดชิ้นงาน

Sold 0 items

฿585 ฿585
 

(Options available)

New

950-213

วงเวียนมีสปริง ยาว 250มิล เปิดกว้าง 200มิล (8นิ้ว) วัสดุทำการจากเหล็ก การใช้งาน : สำหรับขีดบนแผ่นเหล็ก

Sold 0 items

฿675 ฿675
 

(Options available)

New

950-212

วงเวียนมีสปริง ยาว 200มิล เปิดกว้าง 150มิล (6นิ้ว) วัสดุทำการจากเหล็ก การใช้งาน : สำหรับขีดบนแผ่นเหล็ก

Sold 0 items

฿600 ฿600
 

(Options available)

New

209-176

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.01 มิล ช่วงการวัด 20-40มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿18,348 ฿18,348
 

(Options available)

New

209-175

Dial Caliper Gage Internal Measurement Type

Sold 0 items

฿18,348 ฿18,348
 

(Options available)

New

209-155

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.01 มิล ช่วงการวัด 5-15มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿17,369 ฿17,369
 

(Options available)

New

209-127

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.01 มิล ช่วงการวัด 20-32มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿9,211 ฿9,211
 

(Options available)

New

209-125

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.01 มิล ช่วงการวัด 6-18มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿9,569 ฿9,569
 

(Options available)

New

209-124

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.01 มิล ช่วงการวัด 20-32มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿10,788 ฿10,788
 

(Options available)

New

209-105

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.025 มิล ช่วงการวัด 30-55มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿9,904 ฿9,904
 

(Options available)

New

209-103

คาลิปเปอร์แบบเข็มวัดใน (ตีนผี) ความละเอียด (Graduation) 0.025 มิล ช่วงการวัด 30-55มิล เหมาะสำหรับการวัดขนาดชิ้นงานภายในรูหรือร่องด้านในชิ้นงาน ควรใช้งานควบคู่กับริงเกจ (Ring gauge) เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

Sold 0 items

฿8,312 ฿8,312
 

(Options available)

New

547-561S

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของท่อ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿7,033 ฿7,033
 

(Options available)

New

547-360

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของท่อ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,370 ฿8,370
 

(Options available)

New

547-516S

ปลายวัดเหมาะสำหรับวัดงานร่องลึก สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿7,253 ฿7,253
 

(Options available)

New

547-316

ปลายวัดเหมาะสำหรับวัดงานร่องลึก สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿7,680 ฿7,680
 

(Options available)

New

547-315

ปลายวัดเหมาะสำหรับวัดงานร่องลึก สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,643 ฿8,643
 

(Options available)

New

547-312S

ปลายสัมผัสเป็นแบบโค้งมน สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของเลนซ์ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,910 ฿8,910
 

(Options available)

New

547-312

ปลายสัมผัสเป็นแบบโค้งมน สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของเลนซ์ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿7,125 ฿7,125
 

(Options available)

New

547-321

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Ceramic ไม่เป็นสนิม การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,579 ฿8,579
 

(Options available)

New

547-300S

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Ceramic ไม่เป็นสนิม การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿9,000 ฿9,000
 

(Options available)

New

10274

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Ceramic ไม่เป็นสนิม การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿10,274 ฿10,274
 

(Options available)

New

547-301

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Ceramic ไม่เป็นสนิม การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿8,095 ฿8,095
 

(Options available)

New

547-400S

ใช้งานสะดวก ความแม่นยำการวัดที่สูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Carbide เป็นรุ่น High Accuracy ±3µm การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿15,148 ฿15,148
 

(Options available)

New

547-401

ใช้งานสะดวก ความแม่นยำการวัดที่สูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ Contact point เป็นแบบ Carbide เป็นรุ่น High Accuracy ±3µm การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿14,390 ฿14,390
 

(Options available)

New

7360A

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของท่อ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿2,323 ฿2,323
 

(Options available)

New

7315A

ปลายวัดเหมาะสำหรับวัดงานร่องลึก สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿2,948 ฿2,948
 

(Options available)

New

7313

ปลายสัมผัสเป็นแบบโค้งมน สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของเลนซ์ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿2,850 ฿2,850
 

(Options available)

New

7323A

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿3,316 ฿3,316
 

(Options available)

New

7305A

สะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำในการวัดสูง เหมาะสำหรับวัดความหนาของกระดาษ ฟิล์ม หรือ อื่นๆ การใช้งาน : สำหรับวัดความหนาชิ้นงาน

Sold 0 items

฿2,800 ฿2,800
 

(Options available)

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy