Privacy Policy

บริษัท ไทย เมโทรโลยี
บริษัท ไทย เมโทรโลยี ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริงจัง
หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับกลวิธีของบริษัทในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน

หลักการว่าด้วย นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ไทย เมโทรโลยี


1.ความเชื่อมั่น

บริษัทให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทจากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ


2.ความไว้วางใจ

ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ


3.ปรับปรุงและแก้ไขอย่างจริงใจ

หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดยพลัน


4.ความปลอดภัย

บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย


5.ดูแลและป้องกันข้อมูล

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล


นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไทย เมโทรโลยี


บริษัท ไทย เมโทรโลยี มีพันธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy