THAI METROLOGY SYSTEM CO.,LTD.

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             
TRUCK SCALES
                                                                     
                                                                                                                             
เครื่องชั่งรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์แบบลอย
                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                     
 
                                             
เครื่องชั่งรถบรรทุกแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบลอย (สะพานชั่ง)

• External Display ตัวเลขสูง 4 นิ้ว 6 หลัก , มองเห็นได้ในพื้นที่แสงจ้า
• ชนิดของแท่งชั่ง :  แท่นลอย
• โครงสร้างพื้นแท่นชั่ง :  คอนกรีตเสริมเหล็ก
• รูปแบบการติดตั้ง :  ไม่ต้องทำงานฐานราก และ ต้องทำงานฐานรากรองรับ

                        
       
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                             

   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
408688